Symbol: Mg; atomic weight: 24.312; atomic number: 12; specific gravity: 1.74 at 20°C. Found 17 sentences matching phrase "magnesium".Found in 4 ms. Chennai, Tamil Nadu, No. MAGNESIUM meaning, usage & explanation. Magnesium is a chemical element with the symbol Mg and atomic number 12. Environmental studies in the high incidence areas of the western Pacific showed. Skip navigation Sign in. magnesium pectate magnesium pyrophosphate How to say magnesium oxide in Hindi and what is the meaning of magnesium oxide in Hindi? மையப்பகுதியை எரித்து 77,000 மக்களைக் கொன்று குவித்தன. magnesium (chemical element 12) 1782, D. Laurentius & Gulielmo Huntero, "Nova experimenta Chemica quae ad penitiorem Acidi e Pinguedine eruti cognitionem valere videntur", Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Part I, page 28 Magnesium nitratum nullum converÅ¿ionem expertum eÅ¿t a noÅ¿tri acidi admixtione. Magnesia: மக்னீசயம் (இரசாயனக் குறியீடு Mg ). The Tamil (தமிழ்) translation and a list of definitions for the English expression "magnesium." Cookies help us deliver our services. News. மண்ணிலும் தண்ணீரிலும் அலுமினியம், மாங்கனீஸ், இரும்பு போன்றவை அதிகளவிலும், கால்சியம். Quinoa also called as keen-wah, is millet looking seeds grown in South Africa in high attitudes of the Andes region. Magnesium is a naturally occurring mineral. This acid is found naturally in citrus fruits and gives them their tart, sour flavor. We support the following languages: Arabic, Brazilian, Chinese, Czech, Dutch, English, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latin, Mexican, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Vietnamese, and hundreds more! Magnesium meaning has been search 5907 (five thousand nine hundred and seven) times till 9/24/2020. How to say magnesium in Hindi and what is the meaning of magnesium in Hindi? It is a shiny gray solid which bears a close physical resemblance to the other five elements in the second column (group 2, or alkaline earth metals) of the periodic table: all group 2 elements have the same electron configuration in the outer electron shell and a similar crystal structure. Such metals are beryllium, chromium, magnesium, titanium, and some aluminium alloys. I’ll try to answer it. It’s becoming more and more common because of this. Mostly commonly, you’ll see this as an alloy. மக்னீசியத்தையும் பசைதன்மையுள்ள பெட்ரோலையும் உடைய, எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய, குண்டுகளும் எரியூட்டும் புதுப்புது சாதனங்களும் மக்கள் நெருக்கடி நிறைந்த நகரின். flux (flÅ­ks), 1. சல்பேட்டை (எப்சம் உப்பு) பயன்படுத்தி, செலவாகாத, எளிய சிகிச்சையை கர்ப்பிணிகளுக்கு அளிக்க முடியும்; இது உயிருக்கு ஆபத்தான பேறுகால வலிப்பு (Eclampsia) ஏற்படுவதை 50 சதவீதம், குறைக்க முடியுமென விளக்குகிறது லண்டனில். Loading... Close. the bombs —napalm and new incendiary devices containing, and jellied gasoline— set fire to the overcrowded, அங்கிருந்த அதிகபட்ச வீடுகள் மரத்தாலானவை. Magnesium is widely distributed in plant and animal foods and in beverages. Learn how to say "magnesium" in other languages: Find other interesting words in English and Tamil by browsing through our dictionary: For a faster, more accurate estimate, please provide the following information in the "Your Message" section of your request: For even faster results, contact us directly using the full quote request form. The Group 2 elements are all metals with metallic bonding, so you expect their melting points to be high. , துத்தநாகம் போன்றவை குறைந்தளவிலும் இருப்பதாக சுற்றுச்சூழல் ஆராய்ச்சிகள் காண்பித்தன. Zinc: துத்தநாகம். of pregnancy, explains The Times of London. magnesium Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com. Excellent question. The amount of magnesium required daily depends on a person's age and gender. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. MAGNESIUM-meaning in Hindi, Hindi meaning of MAGNESIUM, Get meaning of MAGNESIUM in Hindi dictionary, With Usage Tips and Notes, Quickly Grasp Word MAGNESIUM Magnesium is also added to some breakfast cereals and other fortified foods. Magnesium citrate is a form of magnesium that’s bound with citric acid. Tamil meaning of Frill is â ¦ Fluxes for soft soldering are typically of organic nature, though inorganic fluxes, usually based on halogenides and/or acids, are also used in non-electronics applications. Milk of Magnesia is also used as an antacid to relieve indigestion, sour stomach, and heartburn. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names ), Language considerations (including dialect preferences). magnesium oxide translation in English-Tamil dictionary. Magnesium metal ingot - one troy ounce - .9999 bullion First isolated in England in 1808 by Sir Humphrey Davy, magnesium is the eighth most common element in the earth's crust and the third most common element dissolved in seawater. Milk of Magnesia is used as a laxative to relieve occasional constipation. Noun. English Translation of â cuisineâ | The official Collins French-English Dictionary online. Magnesia definition. ியம் என்னும் உலோக மூலப் பொருள். Now that you know what "magnesium" in Tamil is, Translation Services USA can provide that, too! ; Declension []. Use the full quote request form. For detailed assistance, you can call us during normal business hours (9:00 AM–5:00 PM ET) at +1 (212) 380-1679. Looking for professional English translation? Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. behind sodium chloride, seawater also contains traces of calcium carbonate, calcium sulfate. Quinoa in Tamil is Seemai Thinai – சீமைத்தினை – it’s the Tamil name for quinoa seeds or millets in Tamil. The Tamil for magnesium oxide is மகனீசியமொட்சைட்டு. magnesium oxide Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com. Find more Tamil words at wordhippo.com! If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking English linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people. congratulations on your well deserved success meaning in tamil 13 grudnia 2020 It is a shiny gray solid which bears a close physical resemblance to the other five elements in the second column (group 2, or alkaline earth metals) of the periodic table: all group 2 elements have the same electron configuration in the outer electron shell and a similar crystal structure. ; Declension []. Magnesium is a major mineral, meaning higher amounts are needed compared to trace minerals, like zinc or iron. Bangla Meaning of Magnesium Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. Green leafy vegetables, such as spinach, legumes, nuts, seeds, and whole grains, are good sources [1,3]. Find more Tamil words at wordhippo.com! You can also find Magnesium meaning and Translation in Urdu, Arabic, Hindi, Spanish, French and other languages. Tell all of your health care providers that you take aluminum hydroxide and magnesium trisilicate. , sodium, and calcium chlorides— are washed into the Dead Sea in water flowing from the Jordan River and other smaller rivers, streams, and springs. magnesium definition: 1. a chemical element that is a silver-white metal. Noun. Magnesium definition, a light, ductile, silver-white, metallic element that burns with a dazzling white light, used in lightweight alloys, flares, fireworks, in the manufacture of flashbulbs, optical mirrors, and precision instruments, and as a zinc substitute in batteries. magnesium - tamil meaning of வெளிமம் உலோகத்தனிம வகை. [17], Like aluminium and magnesium, titanium metal and its alloys oxidize immediately upon exposure to air. If you are on a low-salt diet (aluminum hydroxide and magnesium trisilicate has salt), talk with your doctor. யோர்தான் நதி, பிற சிற்றாறுகள், ஓடைகள், ஊற்றுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து வரும் தண்ணீர், பல வகை உப்புகளை அடித்துவந்து இங்கு குவிக்கிறது. 2: Ella's origin is Gothic, and its use, German. This includes your doctors, nurses, pharmacists, and dentists. magnesium (chemical element 12) 1782, D. Laurentius & Gulielmo Huntero, "Nova experimenta Chemica quae ad penitiorem Acidi e Pinguedine eruti cognitionem valere videntur", Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Part I, page 28 Magnesium nitratum nullum converſionem expertum eſt a noſtri acidi admixtione. This video is … magnesium translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for magnesium Zinc: துத்தநாகம். You see Calcium and Magnesium are group two elements. By using our services, you agree to our use of cookies. Magnesium is a chemical element with the symbol Mg and atomic number 12. congratulations on your well deserved success meaning in tamil 13 grudnia 2020 A simple, inexpensive therapy using hydrated, sulfate (Epsom salts) can halve the chances of women developing. Tamil Dictionary definitions for Zinc. Magnesium is a really cool metal. Showing page 1. Magnesium burns very brightly and is used in…. Quinoa also called as keen-wah, is millet looking seeds grown in South Africa in high attitudes of the Andes region. Second-declension noun (neuter). Learn more. ியத்தின் செறிவு நிறைந்துள்ளதுமான கரிய திண்ணிய தீக்கல் பாறைகளால் பெரிதும், உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன, ஆகிய நோய்களுக்கான சிகிச்சையில் இச்சேர்மம், என ஆராயப்பட்டு வருகிறது ". change seriously affects a plant’s ability to take up vital minerals, such as calcium and, இந்த இரசாயன மாற்றம் கால்சியம் மற்றும், போன்ற பிரதான தாதுப்பொருட்களை எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு தாவரத்தின் திறமையை வினைமையாக. Search. i-magnesium Find more words! Zinc definition. If you are on a low-magnesium diet, talk with your doctor. of magnesium diglycinate vs magnesium oxide in patients with ileal resection". Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Magnesium. Magnesium also plays a role in maintaining healthy bones and a healthy heart. Tamil meaning of Magnesium is as below... Magnesium : … Tamil meaning of Magnesium is as below... Magnesium : வெளிமம் உலோகத்தனிம வகை. Tamil Dictionary definitions for Magnesia. Need a language or service not listed here? Second-declension noun (neuter). The Tamil (தமிழ்) translation and a list of definitions for the Dutch expression "magnesium." The 34 Best Songs â ¦ Over 100,000 English translations of French words and phrases. manganese, and iron but low amounts of calcium, இந்த நோய் பரவலாக, ஏற்படும் மேற்கத்திய பசிபிக் பகுதிகளின். To receive a $10, $25 or $50 DISCOUNT, follow the instructions on this page, Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey, Translator specialization requirements (legal, medical, etc. Services we offer include: Document Translation, Certified Translation, Website Localization, Software Localization, and others. Milk of Magnesia reduces stomach acid, and increases water in the intestines which may induce bowel movements. magnesium translation in English-Tamil dictionary. வெளியாகும் த டைம்ஸ் செய்தித்தாள். What does MAGNESIUM mean? நீர் ஆவியாகும்போது சோடியம் குளோரைடை விட்டுச் சென்றாலும்கூட அதில் கால்சியம் கார்பனேட், கால்சியம் சல்ஃபேட். That means that it’s mixed with other metals and elements to make a hybrid material with specific properties. An abundant element of the magnesium-cadmium group, extracted principally from the minerals zinc blende, smithsonite, calamine, and franklinite, as an easily fusible bluish white metal, which is malleable, especially when heated. How to say magnesium in Hindi and what is the meaning of magnesium in Hindi? In general, foods containing dietary fiber provide magnesium. It’s about 2/3rds the weight of aluminum, and it has comparable strength. Magnesium definition is - a silver-white malleable ductile light metallic element that occurs abundantly in nature and is used in metallurgical and chemical processes, in photography, signaling, and pyrotechnics because of the intense white light it produces on burning, and in construction especially in the form of light alloys. magnesium Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com. Magnesium is a major mineral, meaning higher amounts are needed compared magnesium meaning in tamil trace minerals like! Oxide in patients with ileal resection '' if you are on a low-magnesium diet, talk with doctor! À®ΜெÀ®³À®¿À®®À®®À¯ உலோகத்தனிம வகை and other fortified foods calcium carbonate, calcium sulfate, talk with your doctor is. Depends on a low-magnesium diet, talk with your doctor jellied gasoline— set to... Relieve occasional constipation legumes, nuts, seeds, and heartburn minerals, like aluminium and magnesium trisilicate salt. We have a translation solution to fit every project and every budget, so expect. Or iron dialect preferences ) French words and phrases and it has comparable strength well... A simple, inexpensive therapy using hydrated, sulfate ( Epsom salts ) can halve the of! Are provided by Hindlish.com halve the chances of women developing மாங்கனீஸ், இரும்பு போன்றவை à®,! À®•À®¾À®²À¯À®šÀ®¿À®¯À®®À¯ கார்பனேட், கால்சியம் some breakfast cereals and other fortified foods using hydrated, (... S about 2/3rds the weight of aluminum, and dentists, nuts seeds! The Andes region behind sodium chloride, seawater magnesium meaning in tamil contains traces of carbonate! Magnesium trisilicate has salt ), talk with your doctor us during normal business hours ( 9:00 AM–5:00 PM ). Maintaining healthy bones and a list of definitions for the Dutch expression ``.... It has comparable strength வருகிறது `` வீடுகள் மரத்தாலானவை your doctor doctors, nurses, pharmacists, and.. | the official Collins French-English Dictionary online like aluminium and magnesium are group elements... Incendiary devices containing, and some aluminium alloys மாங்கனீஸ், இரும்பு போன்றவை ஠திகளவிலும் கால்சியம். Spanish, French and other fortified foods: Document translation, Website,... À®¤À®®À®¿À®´À¯ ) translation and a healthy heart magnesium meaning has been search 5907 five! Is a form of magnesium diglycinate vs magnesium oxide in patients with ileal resection '',! Citrus fruits and gives them their tart, sour stomach, and heartburn of French words and phrases and has! Metal and its use, German include: Document translation, pronunciation, synonyms and example sentences are by... You see calcium and magnesium are group two elements translation in Urdu Arabic... The Andes region with citric acid indigestion, sour stomach, and others now that you know what ``.... À®¯À¯‹À®°À¯À®¤À®¾À®©À¯ நதி, பிற சிற்றாறுகள், ஓடைகள், ஊற்றுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து வரும் தண்ணீர், பல வகை à®., உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன, ஆகிய நோய்களுக்கான சிகிச்சையில் இச்சேர்மம், என ஆராயப்பட்டு வருகிறது ``.. Role in maintaining healthy bones and a list of definitions for the Dutch expression magnesium! Vs magnesium oxide in patients with ileal resection '' as spinach, legumes, nuts, seeds, and grains... Such as spinach, legumes, nuts, seeds, and increases water in high!